Ochrana osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov boli spracované v zmysle ustanovení § 34 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a podľa ustanovenia čl. 28, čl. 13 a ďalších nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, známeho tiež ako GDPR (General Data Protection Regulation).


Vaše osobné údaje chránime

Osobné údaje sú údaje, ktoré umožňujú identifikovať fyzickú osobu na základe viacerých informácií a charakteristík. Patria sem napríklad údaje ako meno a priezvisko, bydlisko, dátum narodenia alebo kontaktné údaje.

Ochranu súkromia a osobných údajov považujeme za našu povinnosť. S osobnými údajmi našich klientov, partnerov alebo spolupracovníkov nakladáme v súlade s platnými zákonmi. Údaje spracovávame len v nevyhnutne potrebnom v rozsahu a po nevyhnutnú dobu.

Dotknutá osoba je človek, fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa ukladajú a spracovávajú. Všeobecne je pre firmu na internete takouto osobou každý používateľ, ktorý si na nejakej web stránke vyžiada cenovú ponuku, objedná si niečo v e-shope, stiahne si zo stránok e-book alebo je adresátom newsletteru či cielenej marketingovej kampane.

PREVÁDZKOVATEĽ a správca osobných údajov

Správcom osobných údajov je živnosť Ing. Eva Karabinošová so sídlom Alexyho 367/10, 949 11 Nitra, IČO: 43261701, zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Nitra pod číslom 430-29694. Osobné údaje získavame a spracovávame na základe služieb prevádzkovaných prostredníctvom eshopu na doméne https://www.evawellness.sk/.

Aké osobné údaje spracovávame

Ako prevádzkovateľ a správca osobných údajov v závislosti na poskytovaných službách a produktoch spracovávame predovšetkým tieto osobné údaje:

•    meno a priezvisko
•    e-mailovú adresu
•    telefónne číslo
•    poštovú adresu
•    fakturačné údaje v prípade potreby (názov spoločnosti, IČO, DIČ, čísla bankových účtov)
•    prípadne ďalšie údaje v závislosti na poskytnutej službe

Informačný systém osobných údajov: E-shop


Kontaktné údaje zodpovednej osoby: nie je poverená, avšak dotknutá osoba môže vo veci ochrany osobných údajov kontaktovať info@evawellness.sk.

Účely spracovania: identifikácia klientov e-shopu za účelom správnej fakturácie a správneho doručenia tovaru.

Právny základ spracovania: zmluva. (to znamená, že získavanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, zmluvnou požiadavkou, požiadavkou na uzatvorenie zmluvy. Dotknutá osoba JE povinná poskytnúť osobné údaje. Následkom neposkytnutia osobných údajov by bolo nesplnenie účelu spracovania. Spracovanie osobných údajov sa nezakladá na GDPR čl. 6 ods. 1 písm. f.)

Z akého zdroja sú získavané osobné údaje: priamo od dotknutej osoby.

Kategórie osobných údajov: Meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail.

Súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi (platí zaškrtnuté): [x] získavanie, [x] zaznamenávanie, [x] usporadúvanie, [x] štruktúrovanie, [x] uchovávanie, [x] prepracúvanie alebo zmena, [x] vyhľadávanie, [x] prehliadanie, [x] využívanie, [ ] poskytovanie (oboznámením, zverejnením, inak), [ ] preskupovanie alebo kombinovanie, [x] obmedzenie, [x] vymazanie, [x] likvidácia.

poznámka 1: bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami.
poznámka 2: zoznam spracovateľských operácií, ktoré podliehajú posúdeniu vplyvov (DPIA) zverejní (na Slovensku) Úrad na ochranu osobných údajov.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: nie sú

Sprostredkovateľ: osobné údaje nie sú poskytované sprostredkovateľom.

Ďalší príjemcovia (ktorí osobné údaje ďalej nespracovajú): správa IT, kuriérske spoločnosti, Slovenská pošta. (pozn.: V zmysle GDPR sa orgán verejnej správy, v prípade ak sú mu osobné údaje poskytnuté, za príjemcu nepovažuje)

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: neuskutočňuje sa.

Doba uchovávania osobných údajov: 10 rokov po ukončení spracovania, ak to nestanovuje registratúrny poriadok prevádzkovateľa.

Právny nárok dotknutej osoby: Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k jej osobným údajom, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracovania, právo namietať voči spracovaniu, ako aj právo na presnosť osobných údajov. Dotknutá osoba má právo namietať prípadné automatizované individuálne rozhodovanie ako aj profilovanie. Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, a to predovšetkým v členskom štáte svojho pobytu. Na Slovensku je to Úrad na ochranu osobných údajov. V prípadoch uvedených v GDPR čl. 17 má dotknutá osoba má právo na vymazanie (právo na "zabudnutie").

Vysvetlivky:

Automatizované rozhodovanie: vopred stanovený postup, ktorý je následne vykonávaný automatizovane, prevádzkovateľ pri spracovaní osobných údajov nevyužíva automatizované rozhodovanie

Profilovanie: sledovanie prípadne predvídanie správania: prevádzkovateľ pri spracovaní osobných údajov nevyužíva profilovanie.