Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY

Tieto obchodné a reklamačné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.evawellness.sk.

Článok I. - Úvodné ustanovenia

 • 1.) Kúpnou zmluvou uzavretou na diaľku sa rozumie zmluva, ktorú uzaviera predávajúci a spotrebiteľ na zásielkový predaj tovaru výlučne prostredníctvom prostriedkov komunikácie (ďalej len "kúpna zmluva").
 • 2.) Kúpne zmluvy sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z.z. ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (ďalej len "zákon č. 102/2014 Z.z.") a týmito obchodnými podmienkami (ďalej aj "OP") upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii.
 • 3.) Predávajúcim sa rozumie OZ Centrum zdravia VITALITA, Ing. Eva Karabinošová, so sídlom: Alexyho 10, 949 11 Nitra, IČO: 42333229, (ďalej len "predávajúci").

  Kontaktné údaje predávajúceho

  Obchodné meno: OZ Centrum zdravia VITALITA, Ing. Eva Karabinošová
  Sídlo a prevádzka: Alexyho 367/10, 949 11 Nitra, Slovenská republika
  IČO: 42333229
  Zápis: Združenie je zapísané pod číslom spisu VVS/1-900/90-4167
  Telefón: 0918 175 735
  Email: info@evawellness.sk

  Orgán dozoru:

  Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
  Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
  P.O. Box 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra
  Odbor výkonu dozoru
  tel. č.: 037/7720 001, 037/7720 034
  fax č.: 037/ 7720 024
  http://www.soi.sk
  http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

 • 4.) Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na kúpne zmluvy uzatvárané prostredníctvom internetového obchodu na internetovej adrese www.evawellness.sk, pričom odoslaním objednávky formou internetového obchodu spotrebiteľ potvrdzuje, že si obchodné podmienky prečítal, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a všetkým podmienkam, a že s nimi súhlasí.

Článok II. - Príjem objednávok

Platná objednávka:

A/ telefonicky - mobil: 0918 175 735 v čase od 8,00 do 22,00 hod.
B/ e-mailom: info@evawellness.sk
C/ objednávkou zo stránky www.evawellness.sk

Platná objednávka obsahuje:

 • krstné meno a priezvisko objednávateľa (Názov firmy),
 • adresa dodania tovaru (prípadne adresa sídla firmy),
 • kontaktný telefón,
 • kontaktný e-mail,
 • v prípade firmy IČO a DIČ objendávateľa,
 • názov tovaru, prípadne jeho kód,
 • počet kusov tovaru.

Informácie o predajnej sieti a informačné dotazy:

A/ telefonicky - mobil: 0918 175 735 v čase od 8,00 do 22,00 hod.
B/ e-mailom: info@evawellness.sk
 

Článok III. - Vybavenie objednávky

Objednaný tovar zašleme do piatich dní po prijatí riadnej objednávky.
V prípade, že objednaný tovar nie je na sklade, bude zákazník okamžite informovaný prostredníctvom telefónu alebo e-mailovej adresy.
 

Článok IV. - Platobné podmienky

A/ osobný odber a zaplatenie na adrese Ing. Eva Karabinošová, Alexyho 10, Nitra
B/ dobierka a doručenie Slovenskou poštou.

K cene objednávky je pripočítané poštovné a balné podľa priloženého cenníka:
 
Výška objednávky poštovné a balné
do 49,00 eur 2,90 eur pri dobierke
do 49,00 eur 1,90 eur pri priamej platbe
nad 49,00 eur poštovné a balné zdarma

Pri objednávkach nad 300 eur je poskytnutá zľava 10%.
 

Článok V. - Lehota na uplatnenie reklamácie

Reklamácie prijímame do 5 dní od prevzatia tovaru. V prípade opodstatnených reklamácií sú peniaze vrátené v lehote do 10 dní.

Spotrebiteľ je oprávnený použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolí. Spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti. V prípade akýchkoľvek problémov nás kontaktujte na info@evawellness.sk.

V Nitre dňa 29. 06. 2018